Fugtkontrol

De mange og meget omtalte nye byggerier med fugt- og skimmelsvampe har ført til, at der er indført nye regler i Bygningsreglement BR 10, jvf:

BR10 §1.4 stk. 2, hvor det bl.a. anføres

”I byggetilladelsen kan stilles krav om:

4) at der foretages en måling eller leveres anden form for dokumentation fra en fugtsagkyndig, der efterviser opfyldelse af kravet i kap. 4.1, stk. 6 om kritisk fugtindhold i konstruktioner og materialer.”

BR10 §4.1 stk. 6 anfører desuden

”Bygningskonstruktioner og -materialer må ikke have et fugtindhold, der ved indflytning medfører risiko for vækst af skimmelsvamp.”

Vejledningens til bygningsreglementet SBI-anvisning 230 anfører, at fugtkravet kan eftervises ved måling af fugtindhold i materialer og bygningsdele før ibrugtagning. Ifølge bestemmelserne om krav i byggetilladelser i kapitel 1.4, stk. 2, nr. 4, skal fugtmålingen foretages af en sagkyndig, som efterfølgende skal afgive en erklæring om fugtforholdene. Erklæringen kan være en del af den fugttekniske dokumentation, jf. afsnittet nedenfor om fugtteknisk dokumentation.

Ved fugtmåling skal det eftervises, at fugtindholdet i et materiale ikke overstiger materialets kritiske fugtindhold. Med hensyn til risikoen for skimmelsvampevækst skal vurderingen af, om fugtindholdet er kritisk, blandt andet ses i sammenhæng med temperaturen, overfladens beskaffenhed og fugtbelastningens varighed.

 

Ved tilrettelægning af fugtmålingen skal der blandt andet tages hensyn til:

  • Særligt fugtfølsomme materialers fugtforhold
  • Materialers varierende evne til at optage fugt fra omgivelserne
  • Årstidsbestemte variationer i materialernes fugtindhold
  • Udtørring af materialer efter våde byggeprocesser
  • Lukning af råhus og udtørringsprocesser ved opvarmning
  • Fugtophobning ved transport og opbevaring.

Fugtmålinger skal være repræsentative, dækkende og tilrettelægges individuelt for det enkelte byggeri. Det vil sige, at fugtmålinger skal være fordelt jævnt over bygningen og dens bygningsdele samt være af et antal, der giver et signifikant grundlag for vurdering af bygningens fugtforhold.

Der skal ofte foretages et stort antal fugtmålinger, da fugtforholdene kan variere betydeligt i den samme bygning og inden for samme bygningsdel. For eksempel er det nødvendigt i et trægulv på et betondæk både at måle fugtindhold i trægulv og det underliggende betondæk. Måling af fugtindhold i betondæk bør foretages før lægning af trægulv.

SkimmelRens kan tilbyde at udføre disse fugtmålinger både før konstruktioner lukkes, dvs. f.eks. fugtmåling af træskeletvægge før disse lukkes og betongulve inden gulvbelægning udlægges. Afsluttende udføres en fugtkontrol af færdige overflader og rapport udarbejdes til rekvirent, der beskriver at Bygningsreglementets krav er opfyldt løbende under byggeriet.